Thông tin khách hàng

Danh sách khách hàng đã sử dụng hệ thống Phần mềm ExamSoft:

1/ Đại học Dân lập Hải Phòng

2/ Học viện Quản lý giáo dục

3/ Học viện Tài chính

4/ Dự án phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam 

Hàng nghìn trường học cấp TH, THCS, THPT,...